промени језик

Бројеви и боје

Погледајте анимације о бројевима

Основни бројеви :
Број један, -дна, -дно има три облика (за мушки, женски и средњи род) у једнини и множини, а деклинира се као придев. Слаже се са именицом уз коју стоји у роду, броју и падежу. На енглески може да се преведе и као неодређени члан.
један човек - једна жена - једно дете
једни пријатељи - једне жене - једна села

Број два има два облика: два (оба) за мушки и средњи род, и две (обе) за женски род. Број два се у савременом српском ретко деклинира, тако да се у свим падежима употребљава облик номинатива.
два човека - два детета - две жене
Разговарамо са два човека. Причамо о две жене.

Бројеви три и четири имају један облик за сва три рода. Ретко се деклинирају, тако да се у свим падежима употребљава облик номинатива.
три/четири човека - три/четири детета - три/четири жене
Разговарамо са три/четири човека. Причамо о три/четири жене.

Збирни бројеви :
Збирни бројеви су врста бројева која се употребљава за квантификацију људских бића различитог пола.
двоје = дечак и девојчица, мушкарац и жена, мајка и син, отац и ћерка
Граде се додавањем наставка -оје/-оро на основу основног броја.

двоје, троје, четворо, петоро, шесторо, седморо, ... двадесеторо, тридесеторо, четрдесеторо, педесеторо, шездесеторо, седамдесеторо, ... педесетдвоје, четрдесеттроје, ...


Бројеви Редни бројеви Збирни бројеви Бројне именице
0нуланулти
1једанпрвиједнојединица
2двадругидвоједвојка
3тритрећитројетројка
4четиричетвртичетворочетворка
5петпетипеторопетица
6шестшестишесторошестица
7седамседмиседмороседмица
8осамосмиосмороосмица
9деветдеветидеветородеветка
10десетдесетидесетородесетка
11једанаестједанаестиједанаестороједанаестица
12дванаестдванаестидванаестородванаестица
13тринаесттринаеститринаесторо...
14четрнаестчетрнаести...
15петнаестпетнаести
16шеснаестшеснаести
17седамнаестседамнаести
18осамнаестосамнаести
19деветнаестдеветнаести
20двадесетдвадесетидвадесеторо
21двадесет једандвадесет првидвадесет једно
30тридесеттридесетитридесеторо
40четрдесетчетрдесетичетрдесеторо
50педесетпедесети...
60шездесетшездесети
70седамдесетседамдесети
80осамдесетосамдесети
90деведестдеведести
100стостоти
101сто једансто први
138сто тридесет
осам
сто тридесет
осми
200двестадвестоти
300тристатристоти
400четристочетристоти
500петстопетстоти
600шестстошестстоти
700седамстоседамстоти
800осамстоосамстоти
900деветстодевестоти
1000хиљадахиљадити
2000две хиљадедве хиљадити

Боје
 црвена
 пинк, розе
 лила, љубичаста 
 плава
 тиркизна
 зелена
 жута
 наранџаста
 бела
 црна