промени језик

Придеви

Погледајте анимације

Придеви описују именице, најчешће стоје испред њих и слажу се са њима у
- роду (м / ж / ср)
- броју (јд / мн)
- падежу (Ном. / Ген. / Дат. / Аку. / Вок. / Инс. / Лок.)

јд мн
м
Придев Именица Придев Именица
леп(и) ресторан лепи ресторани
лош(и) филм лоши филмови
интересантан
интересантни
час интересантни часови
болестан
болесни
човек болесни људи
јд мн
ж
Придев Именица Придев Именица
лепа кућа лепе куће
лоша продавница лоше продавнице
интересантна књига интересантне књиге
болесна жена болесне жене
јд мн
ср
Придев Именица Придев Именица
лепо име лепа имена
лоше писмо лоша писма
интересантно предавање интересантна предавања
болесно дете болесна децаНеки придеви мушког рода у номинативу једнине имају два облика: одређени и неодређени вид придева. Оба облика се могу употребљавати испред именице а разлика је иста као разлика између употребе одређеног и неодређеног члана у енглеском језику. Одређени вид се употребљава са присвојним и показним заменицама.
нпр. велик ресторан, овај велики ресторан

Када се нађе као део сложеног предиката, употребљава се само неодређен придевски вид.
нпр. Овај човек је леп. Овај човек је лепи.

Придеви мушког рода који се завршавају на -ан, -ар итд. губе а у женском и средњем роду. То се зове непостојано А.
нпр. интересантан интересантна интересантнo; добар добра добро

Придеви који у мушком роду једнине имају наставак -тан, у женском и средњем роду поред непостојаног А губе и сугласник Т.
нпр. болесТан болесна болесно

Придеви средњег рода се могу завршавати на или у зависности од претходног сугласника; се употребљава после меких сугласника (ј, љ, њ, ћ, ч, ш, ђ, ж, џ), а се употребљава после свих осталих сугласника.
нпр. болесно дете, лоше писмоИспод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Направите женски и средњи род придева.
широк пут
улица
двориште
лош карактер
девојка
време
занимљив одговор
кућа
име
леп човек
жена
дете
добар човек
жена
дете
приватан стан
фирма
позориште
досадан филм
књига
писмо
ружан дан
зграда
двориште

Спојите парове по супротности.
добар - светао - стар - срећан - дебео - леп - мршав - болестан - ружан - занимљив - исправан - млад - таман - нов - широк - низак - здрав - тежак - јак - лак - слаб - врућ - узак - тужан - висок - сув - хладан - мокар - неисправан - досадан - лош
светао -
млад -
срећан -
дебео -
леп -
болестан -
занимљив -
исправан -
широк -
низак -
тежак -
слаб -
сув -
хладан -
добар -

Попуните празнине одговарајућим обликом придева тј. боје.
Сукња је .
 Хаљина  је .
Панталоне су .
 Гаће  су .
Џемпер је .
Мајица је .
Јакна је .
Кошуља је .
Чарапе су .
Капа је .
Ципеле су .