промени језик

Именице, Номинатив

Погледајте анимације

Именице су врста речи која има следећа обележја:
- род,
- број,
- падеж

Род и број именица
У српском језику свака именица може бити мушког(м), женског(ж) или средњег(ср) рода и већина има једнину(јд) и множину(мн). Род именица се одређује на основу наставка у номинативу једнине.
1) Именице мушког рода у номинативу јд. немају наставак (-Ø) а у ном. мн. се завршавају на .
2) Неке именице мушког рода у ном. јд. се завршавају на (имају деклинацију као именице женског рода) а у ном. мн. имају наставак .
3) Именице женског рода у ном. јд. имају наставак , а у ном. мн. наставак .
4) Постоје именице женског рода које у ном. јд. немају наставак (-Ø), а у ном. мн. се завршавају на .
5) Именице средњег рода се у номинативу јд. обично завршавају на или , док у ном. мн. имају наставак .

Падеж именица
Постоји седам падежа у једнини и множини. То су номинатив (Ном.), генитив (Ген.), датив (Дат.), акузатив (Аку.), вокатив (Вок.), инструментал (Инс.) и локатив (Лок.). Све именице можемо да поделимо у три групе - деклинације.
I тип - деклинације имају именице мушког (на -Ø, -е, -о) и средњег рода (на -Ø, -о, -е)
нпр. Ном.: дечак-Ø, Марк-о, Ђорђ-е, име-Ø, писм-о, пољ-е
Ген.: дечак-а, Марк-а, Ђорђ-а, име-н-а, писм-а, пољ-а
II тип - деклинације имају именице женског и мушког рода (на -а)
нпр. Ном.: жен-а, тат-а
Ген.: жен-е, тат-е
III тип - деклинације имају именице женског рода (на -Ø)
нпр. Ном.: љубав-Ø
Ген.: љубав-иНоминатив

Номинатив именица, придева, заменица и бројева је основни облик ових врста речи. Та форма се може наћи у речнику.
Наставци :
јд. мн.
м.
-Ø: булевар-Ø, момак-Ø -и: булевар-и, момц-и
-о/-е: Марк-о, Ђорђ-е  
ж.
-а: жен-а, девојк-а -е: жен-е, девојк-е
-Ø: реч-Ø -и: реч-и
ср.
-о/-е: писм-о, пољ-е
-Ø: име-Ø
-а: писм-а, пољ-а
   име-н-а

Неке именице имају само облик једнине (singularia tantum), на пример :
личне именице (Драгана, Наташа, Јелена)
градивне именице (мед, шећер, брашно, вода)
апстрактне именице (љубав, младост)

Неке именице имају само облик множине (pluralia tantum), на пример :
панталоне, маказе, наочаре, новине, врата, леђа

Неке именице имају неправилну множину, на пример :
дете - деца, брат - браћа, господин - господа, цвет - цвеће, дрво - дрвеће, пиле - пилад - пилићи, дугме - дугмад, човек - људи, око - очи, ухо - уши

Употреба
Номинатив има функцију:
- субјекта реченице а ово значење се добија као одговор на питање
Ко? (за живо) или Шта? (за неживо)
нпр. Ко пева? Ана пева. Шта је зелено? Столица је зелена.
- или се налази у склопу предиката (иза глагола јесам), а ово значење се добија као одговор на питање Шта?
нпр. Шта је Ана? Ана је певачица.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Ставите именице мушког рода у множину.
То је албум. То су .
То је прозор. То су .
То је сок. То су .
То је деда. То су .
То је сто. То су .
То је краљ. То су .
То је град. То су .
То је колега. То су .
То је муж. То су .
То је филм. То су .

Ставите именице женског рода у множину.
То је девојка. То су .
То је ташна. То су .
То је књига. То су .
То је реч. То су .
То је слика. То су .
То је љубав. То су .
То је улица. То су .
То је ствар. То су .

Ставите именице средњег рода у множину.
То је име. То су .
То је село. То су .
То је море. То су .
То је писмо. То су .
То је позориште. То су .
То је слово. То су .
То је поље. То су .
То је време. То су .
То је двориште. То су .
То је племе. То су .

Ставите именице у множину.
То је дечак. То су .
То је око. То су .
То је пиле. То су .
То је монолог. То су .
То је дете. То су .
То је монах. То су .
То је ухо. То су .
То је дрво. То је .
То је човек. То су .
То је брат. То су .

Ставите именице у множину.
је лепо. (цвет)
Моја се зову Марко и Бранко. (брат)
се играју. (дете)
Моје се зову Вуле и Миле. (колега)
Твоје су чудне. (мисао)
добро раде свој посао. (продавац)
су добри. (дечак)
Његови су досадни. (монолог)

Ставите глагол јесам у једнину или множину. Водите рачуна о броју именице.
Милица балерина.
Панталоне велике.
Наочаре лепе.
Врата отворена.
Пешкири суви.
Цвет леп.
Деца добра.