промени језик

Компарација придева

Погледајте анимације

Неки придеви се могу поредити тј. могу имати различите степене поређења.
- позитивом се исказује да је нека особина присутна,
- компаративом (први степен поређења) се исказује да је нека особина присутна у већој мери,
- суперлативом (други степен поређења) се исказује да је нека особина присутна у највећој мери.

Компаратив

У српском језику компаратив придева се гради додавањем следећих наставака на облик позитива:
- -ји, -ја, -је (углавном за једносложне речи)
- -ији, -ија, -ије (углавном за двосложне и тросложне речи)
- -ши, -ша, -ше (имају само три придева: мек, леп, лак)

-ЈИ, -ЈА, -ЈЕ -ИЈИ, -ИЈА, -ИЈЕ -ШИ, -ША, -ШЕ
млад + ји = млађи, -а, -е јефтин + ији = јефтинији, -а, -е леп + ши = лепши, -а, -е
љут + ји = љући, -а, -е миран + ији = мирнији, -а, -е мек + ши = мекши, -а, -е
брз + ји = бржи, -а, -е интересантан + ији = интересантнији, -а, -е лак + ши = лакши, -а, -е
тих + ји = тиши, -а, -е досадан + ији = досаднији, -а, -е  
скуп + ји = скупљи, -а, -е мастан + ији = маснији, -а, -е  
ИЗУЗЕЦИ
висок + ји = виши, -а, -е    
низак + ји = нижи, -а, -е    

У првој групи придева (оних који граде компаратив додавањем наставка -ји) у основи придева долази до гласовне промене.

к > ч :    јак - јачи л > љ :    бели - бељи
г > ж :    драг - дражи п > пљ :    скуп - скупљи
х > ш :    тих - тиши б > бљ :    груб - грубљи
д > ђ :    млад - млађи в > вљ :    сув - сувљи
т > ћ :    жут - жући з > ж :    брз - бржи
н > њ :    црн - црњи с > ш :    висок - вишиНепостојано А се појављује у облику позитива, а губи се у облику компаратива.
нпр. досадан досаднији, интересантан интересантнији

Понекад, поред непостојаног А, губи се и сугласник Т.
нпр. мастан маснији, болестан болеснији

Неки придеви граде компаратив од крње основе.
нпр. висок виши, низак нижи, узак ужи, широк шири

Прилози у компаративу имају исти облик као придеви средњег рода у компаративу.
нпр. лепо лепше, споро спорије

Суперлатив

Суперлатив придева се гради додавањем префикса нај- испред облика за компаратив.

нај + млађи = најмлађи     нај + јефтинији = најјефтинији     нај + лепши = најлепши

Придеви који почињу на ј- у суперлативу имају два ј.
нпр. најјачи, најјаснији, најјужнији

Прилози у суперлативу имају исти облик као придеви средњег рода у суперлативу.
нпр. лепше најлепше, спорије најспорије

Неправилна компарација

Четири придева имају неправилну компарацију.

позитив компаратив суперлатив
добар, -бра, -бро бољи, -а, -е најбољи, -а, -е
зао, зла, зло гори, -а, -е најгори, -а, -е
мали, -а, -о мањи, -а, -е најмањи, -а, -е
велик, -а, -о већи, -а, -е највећи, -а, -е

Састављање реченице са компаративом :

А(Ном.) је лепши (-а/-е) него Б(Ном.)
Твоја жена је лепша него моја жена.

А(Ном.) је лепши (-а/-е) од Б(Ном.)
Твоја жена је лепша од моје жене.Испод можете да вежбате шта сте управо научили. Упишите одговор и притисните Enter
Попуните празнине одговарајућим обликом компаратива придева употребљеног у првом делу реченице.
Твоја кућа је велика, али је моја кућа него твоја.
Француски аутомобили су брзи, али су немачки аутомобили од француских.
Моја деца су добра, али су ваша деца него моја.
Јованова сестра је лепа, али је Милошева сестра од Јованове.
Неки људи мисле да је Токио најскупљи град на свету, али је Москва него Токио.

Направите компаративе од датих придева.
Моја кућа је лепа и велика али је твоја кућа лепша и већа.
Београд је велик и опасан град, али је Истанбул град.
Воз је брз и сигуран, али је авион од воза.
Маја каже: моја тетка је лепа и висока али је моја мама .
Јован размишља: многе девојке су лепе и занимљиве, али је Марина од осталих.
Твој ауто је скуп и добар. Мој ауто је од твог.

Попуните празнине одговарајућим обликом суперлатива.
Моја девојка је . (леп)
Ваши пријатељи су . (богат)
Мирослав је у свом разреду. (висок)
У Москви су булевари. (широк)
Дунав је река у Европи. (дуг)
Ово је продавница у граду. (скуп)

Направите компаративе придева (неправилна компарација).
Милица је од Зорице. (добар)
Пера је од Ненада. (зао)
Нови Сад је од Београда. (мали)
Норвешка је од Данске. (велики)

Направите прилоге од датих придева и ставите их у компаратив.
Она иде , али
он иде . (брз)
Она говори српски језик, али
он говори . (добар)
Ми ходамо , али
ви ходате . (спор)
Ти певаш , али
она пева . (леп)
Он спава , али
она спава . (миран)
Она прича , али
ја причам . (тих)